Download algemene voorwaarden

ALGEMEEN
 
1.1 - Identiteit
 
Naam onderneming: De Bolderboks
Vestigingsadres: Rijssenseweg 10, 7451 GZ, Holten
E-mailadres: info@debolderboks.nl
 
 
1.2 - Toepasselijkheid
 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van De Bolderboks en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen De Bolderboks en de afnemer. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld.
 
1.3 – Het aanbod
 
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken.

 
VOORWAARDEN
 
2.1 – De overeenkomst
 
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van De Bolderboks heeft aanvaard door middel van een betaling (binnen 24 uur na zending betaallink) én daarvan een bevestiging heeft ontvangen van De Bolderboks. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding nog niet door De Bolderboks is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden. De Bolderboks staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst.
 
2.2 – Herroepingsrecht
 
De consument kan een overeenkomst met betrekking tot twee weken voor de huur van een product zonder opgave van redenen ontbinden. De Bolderboks mag de afnemer vragen naar de reden van herroeping, maar kan deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 
2.3 – Retourneren
 
Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan meldt hij dit voor deze termijn. Dit kan hij doen door een mail te sturen naar info@bolderboks.nl. De Bolderboks stuurt na de melding een ontvangstbevestiging naar de consument. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. Bij melding binnen de bedenktermijn zal De Bolderboks het volledige bedrag retourneren. Als de consument binnen twee weken van de afgesproken leverdatum wil annuleren en de spelkist nog niet door ons verzonden crediteren wij 50% van het huurbedrag. Indien de spelkist reeds door ons verzonden is, dan wordt als de spelkist weer in goede staat is terug gestuurd aan ons alleen de borg gecrediteerd.
 
2.4 – Betaling en levering
 
De consument betaalt via overschrijving naar bankrekening, Ideal, Bancontact of creditcard.
De bestelling is defintief zodra de betaling binnen is. De vermelde leveringstermijnen op de website zijn niet bindend en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De gehuurde Bolderboksen worden verzonden met onze vervoerder.
 
2.5 – Klachten
 
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij De Bolderboks. De Bolderboks zal de klacht binnen een termijn van 14 dagen beantwoorden. Wanneer een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt door De Bolderboks binnen 14 dagen een indicatie gecommuniceerd waarbinnen de consument het antwoord kan verwachten.
 
2.6 – Overmacht
 
In geval van overmacht heeft De Bolderboks het recht de uitvoering van de bestelling van de consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat De Bolderboks is gehouden aan enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan De Bolderboks kan worden toegerekend.
 
2.7 – Geschillen
 
Op overeenkomsten tussen De Bolderboks en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
2.8 – Aansprakelijkheid en eigen verantwoordelijkheid
 
De consument is zelf verantwoordelijk voor het verloop van het feest. De Bolderboks is niet aansprakelijk voor schade of letsel in welke vorm dan ook, welke voortvloeit uit het gebruik van de draaiboeken, websites en gehuurde spelkisten. De consument is en blijft zelf verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens het gebruik van de producten en ziet er ook op toe dat er ten alle tijden toezicht op het gebruik is door een volwassene.
 
 
2.9 – Intellectueel eigendom
 
Het is niet toegestaan de draaiboeken, inlogcode(s) en themakisten door te verkopen of te verstrekken aan derden. Ook is het niet toegestaan de draaiboeken, inlogcode(s) en themakisten te gebruiken voor commerciële doeleinden of te gebruiken door bedrijven/organisaties/verenigingen of andere (commerciële) partijen.
 
De geleverde draaiboeken, inlogcode(s) en themakisten zijn alleen voor eigen particulier/privé gebruik en niets uit de draaiboeken of websites mag gekopieerd worden of op internet (of in een app) worden geplaatst zonder schriftelijke toestemming van De Bolderboks.